02 April 2023, Sunday
Tercüme Editörü
Wikiyours makaleleri İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevrilmiş halleridir. İngilizce bilen herkes makale sahibi olabilir ve yaptığı çeviri miktarınca para kazanır.
Çeviri Yapmak İçin Makale Seçiniz
Makale yazmak için
bir kategori seçin
Düzeltme Öner

Menkul Kıymet

İçindekiler
 1. Menkul kıymet nedir?
 2. Menkul kıymet türleri
 3. Borç ve özsermaye
 4. Menkul kıymetler piyasası
 5. Menkul kıymetlerin fiziksel özellikleri
 6. Yönetmelik

Menkul kıymet nedir?

Menkul kıymet, alınıp satılabilir bir finansal varlıktır. Bu terim genel olarak herhangi bir finansal enstrümana atıfta bulunabilir ancak yasal tanımı yargı tarafından belirlenir. Bazı ülkelerde bu terim, özkaynaklar ve sabit getirili araçlar dışındaki finansal araçları kesinlikle kapsam dışı bırakmaktadır. Bazı yargı bölgelerinde hisse senetlerine ve sabit getirilere yakın bazı araçlar (örneğin, hisse senedi teminatları) bulunmaktadır. Bazı ülkelerde ve/veya dillerde, "menkul kıymet" terimi, altta yatan yasal ve düzenleyici rejim böyle geniş bir tanımlama yapmadığı halde, her türlü mali aracı ifade etmek için günlük dilde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Birleşik Krallık'ta, finansal piyasa düzenlemeler için ulusal yetkili otorite Finansal Yürütme Otoritesi'dir. El Kitabında "menkul kıymet" terimi, hisse senedi, tahvil, alternatif tahviller, devlet ve kamu menkul kıymetleri, teminat belgeleri, belirli menkul kıymetleri ve birimleri temsil eden belgeleri, paydaş emeklilik planları, kişisel emeklilik planları, yatırımların haklarını veya çıkarlarını ve Resmi Listeye kabul edilebilir diğer şeyler için kullanılır.

Birleşik Devletler'de bir menkul kıymet, herhangi türde bir ticarete açık finansal varlıktır. Menkul kıymetler genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Borç senetleri (örneğin, banknot, bono ve tahviller)
 • Hisse senetleri (örneğin, adi hisse senedi) 
 • Türev araçlar (örneğin, vadeli işlemler, opsiyonlar ve takaslar). 

Menkul kıymeti veren şirket veya birime ihraççı denir. Bir ülkenin düzenleyici uygulamaları, neyin menkul kıymet açısından uygun olduğunu belirler. Örneğin, özel yatırım havuzları bazı menkul kıymet özelliklerine sahip olabilir, ancak çeşitli yönlerden kısıtlandıklarında kaydedilemezler veya düzenlenemezler.

Menkul kıymetler, sertifikayla veya sadece elektronik formda (kayda geçirilen) veya "hesaben saklanarak" yani ''sertifikasız'' temsil edilebilir. Sertifikalar taşıyıcı olabilir; yani teminatı, sadece teminatı tutarak veya kayıt yaptırarak hak sahibine hak kazandırırlar. Hak sahibi, ancak ihraççı ya da aracı tarafından idare edilen bir güvenlik sicilinde görünürse hak sahibi olabilir. Bunlara şirket hisse senedi veya yatırım fonlarının hisse senetleri, şirketler veya devlet kurumları tarafından ihraç edilen tahviller, hisse senedi opsiyonları veya diğer opsiyonlar, limited ortaklık birimleri ve pazarlık edilebilir ve tadil edilebilir çeşitli diğer resmi yatırım araçları dahildir.

Menkul kıymet türleri

Menkul kıymetler birçok kategoriye veya sınıflandırma sistemine göre ayrılabilir:

 • Para birimi
 • Sahiplik hakları 
 • Vade dilimi 
 • Likidite derecesi 
 • Gelir ödemeleri 
 • Vergi uygulaması 
 • Kredi notu 
 • Sanayi sektörü veya "sanayi". ("Sektör" genellikle Tüketici Selahiyeti gibi yüksek düzeyli veya daha geniş bir kategoriyi belirtirken, "endüstri" genellikle Tüketici Aletleri gibi daha düşük bir sınıflandırmayı ifade eder.
 • Bölge veya ülke (şirketin bulunduğu ülke, ticaret yaptığı ana menkul kıymet borsasının yer aldığı ülkenin başlıca satış/pazar, ürün veya hizmetlerinin bulunduğu ülke) 
 • Piyasa kapitalizasyonu 
 • Devlet (genellikle ABD'deki belediye ya da "vergisiz" tahviller için) 

Yeni sermaye

Menkul kıymetler, ticari işletmelerin sermayelerini arttırdığı geleneksel bir yöntemdir. Bunlar, fiyatlamaya ve belirli özelliklere yönelik piyasa talebine bağlı olan banka kredilerine göre cazip bir alternatif olabilir. Bir finansman kaynağı olarak banka kredilerinin bir başka dezavantajı, bankanın kapsamlı finansal sözleşmeler yoluyla borçlu tarafından temerrüde düşürülmesine karşı bir önlem arayışında olmasıdır. Menkul kıymetler vasıtasıyla, sermaye, menkul kıymetleri ilk ihraçlarında satın alan yatırımcılar tarafından sağlanır. Benzer şekilde, hükümet, devlet borçlarını arttırması gerektiğinde de menkul kıymet ihracı yapabilir.

Yatırımcı türü

Menkul kıymetlerdeki yatırımcılar perakende olabilir, yani özel işten ziyade kamusal yatırıma mensup olabilirler. Yatırımın en büyük hacme sahip kısmı toptan satıştır, bu toptan satış kendi hesabına ya da müşteriler adına hareket eden finansal kuruluşlar tarafından yapılır. Önemli kurumsal yatırımcılar arasında yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve diğer yönetilen fonlar bulunmaktadır.

Yatırım

Menkul kıymet alımının geleneksel ekonomik fonksiyonu, gelir elde etmek ve/veya sermaye kazancı sağlamak amacıyla yatırımdır. Borçlanma senetleri genellikle banka mevduatlarına kıyasla daha yüksek bir faiz oranı sunar, hisse senetleri ise büyüme olanağı sunabilir. Hisse senedi yatırımları, ihraçcının işinin kontrolünü de sağlayabilir. Borç holdingleri, şirket yeni kuruluyorsa veya eski bir devi "yeniden yapılandırma" sürecindeyse, yatırımcının kontrolünü de sağlayabilir. Bu durumlarda, faiz ödemeleri kaçırılırsa, alacaklılar şirketin kontrolünü eline alıp bazı yatırımlarını geri kazanmak için tasfiye edebilir.

Teminat

Son on yıl içinde teminat olarak menkul kıymetlerin kullanımında muazzam bir artış yaşandı. Diğer menkul kıymetler veya nakit para ile teminatlı borçlanılmış menkul kıymetleri satın almak "marjda alım" olarak adlandırılır. A'nın B tarafından borç veya başka bir zorunlulukla yükümlü hale geldiği durumda, A, başlangıçta (devralınan) ya da sadece temerrüde düşen (devralınan kurum-dışı olmayan) menkul kıymetler üzerinde mülkiyet haklarının B'ye verilmesini isteyebilir. Kurumsal krediler için mülk hakları devredilmez, ancak B'nin A'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği veya aksi takdirde iflas etmesi durumunda A'nın taleplerini yerine getirmesine izin verir. Teminat düzenlemeleri, güvenlik çıkarları ve açık teminat transferleri olmak üzere iki geniş kategoriye ayrılmıştır. Genellikle, ticaret bankaları, yatırım bankaları, devlet kurumları ve yatırım fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar, sağlayıcılar kadar önemli teminat altındadırlar. Buna ek olarak, özel taraflar, menkul kıymet ödünç verme senaryolarında portföy kredileri için hisse senedi veya diğer menkul kıymetlerden teminat olarak yararlanabilirler.

Tüketici düzeyinde, menkul kıymetlere yönelik krediler, son on yılda üç ayrı gruba ayrılmıştır: 1) Standart kurumsal kredi, genellikle standart marj kredilerine benzer, sıkı çağrı ve kapsama rejimleriyle düşük krediler sunmaktadır; 2) Kredi sözleşmesinde sağlanan haklar hariç olmak üzere, tipik olarak borç alanın sahipliğinin tamamen ortadan kalktığı özel taraflarca sağlanan Transfer Kredileri; 3) Payların satılmadığı ve standart ipotek tipi nakit kredi hattında varlık olarak görev yapan Transferi Olmayan Kredi Tesisi İmkânları. Transfer kredileri, tedarikçilerin sayıları azalıp düzenleyicilerin transfer kredileri üzerinde endüstri çapında baskı kurmasıyla transfer kredileri çok riskli kategorisine girdi. Transfer kredileri piyasasında ihraççılar kredi fonlamak için açıktan satış yapabilirler. Diğer taraftan, kurumsal olarak yönetilen tüketici menkul kıymetlerine dayalı krediler, menkul kıymetlerin satışından değil, borç veren kuruluşun mali kaynaklarından kredi fonları çekmektedir.

Teminatlar ve teminat kaynakları değişmektedir, 2012'de altın daha kabul edilebilir bir teminat haline geldi. Ancak yakın tarihte, birçokları tarafından teminat dünyasının çirkin ördekleri olarak görülen Borsa yatırım fonları (ETF'ler) daha kolay erişilebilir ve kabul edilebilir hale gelmeye başlamıştır. Ancak, teminatın kıt olduğu ve verimliliğin her şeyin olduğu bir dünyada, bu çirkin ördeklerin çoğu, çok da çirkin olmadıklarını ispatlıyorlar - birçoğu gerçek birer kuğu. Teminat yöneticileri için şu ana kadarki sorun, kötü yumurtaları iyiden ayırt etmekti. Bu da zaman alıcı ve verimsiz bir görev olduğunu kanıtlıyor.

Borç ve özsermaye

Menkul değerler, geleneksel olarak borçlanma senetleri ve hisse senetleri olarak sınıflandırılır.

Borç

Borç senetleri vade ve diğer bazı özelliklerine bağlı olarak tahvil, bono, mevduat, senet veya ticari kağıt olarak adlandırılabilir. Bir borç senedi sahibi, esas olarak, bazı bilgilere erişme hakkı gibi konunun şartlarına göre diğer sözleşme hakları ile birlikte anapara ve faiz ödemesine hak sahibidir. Borçlanma senetleri genelde sabit bir süre için çıkarılır ve vadenin bitiminde ihraççı tarafından itfa edilir. Borçlanma senetleri teminatla korunabilir veya teminatsız olabilir. Teminatsız oldukları takdirde sözleşme dışındaki teminatsız borçlara "kıdemli" olurlar, yani sahipleri ihraççının iflasında öncelik sahibi olurlar. Kıdemli olmayan borç "ikincil" durumdadır.

Şirket tahvilleri, ticari veya sınaî varlıkların borcunu gösterir. Tahvillerin vadesi borç senetlerinden daha uzundur, tipik olarak en az on yıl vadeye sahiptir. Ticari kağıt, esasen 270 günden fazla olmayan bir vadeli çek işlemini temsil eden basit bir borç kağıdı şeklidir.

Para piyasası araçları, mevduat sertifikaları, Hızlandırılmış İade Notları ve bazı takas senetleri gibi kısa vadeli borçlanma araçlarına sahiptir. Oldukça likittirler ve bazen "yakın nakit" olarak adlandırılırlar. Ticari kağıt da genellikle çok likittir.

Euro borç menkul kıymetleri, yurt içi piyasanın dışında, uluslararası olarak ihraç edilen, menkul kıymetlerin ihraççının ikametgahından farklı olduğu bir menkul kıymettir. Bunlara eurobondlar ve euronotlar dahildir. Eurobondlar karakteristik olarak yazılıdır ve korunmazlar, faiz brüt olarak ödenir. Bir euronot, euro-ticari kağıt (ECP) veya euro-mevduat sertifikaları şeklinde olabilir.

Devlet tahvilleri, egemen hükümetler veya bunların ajansları tarafından verilen orta veya uzun vadeli borçlanma senetleridir. Genellikle, şirket tahvillerine göre daha düşük bir faiz oranı taşırlar ve hükümetler için bir finans kaynağı olarak hizmet ederler. ABD federal devlet tahvillerine hazine bonosu denir. ABD merkez bankasının açık piyasa işlemlerinde sahip olduğu likidite ve düşük risk algısı nedeniyle, hazine bonoları para arzını yönetmek için kullanılır.

ABD'de belediye tahvilleri olarak bilinen alt devlet tahvilleri, hükümet dışındaki eyalet, taşra, belediye veya diğer hükümet birimlerinin borçlarını temsil eder.

Uluslarüstü tahviller, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, bölgesel çok taraflı kalkınma bankaları ve benzerleri gibi uluslararası örgütlerin borcunu temsil etmektedir.

Öz sermaye

Bir hisse senedi, bir şirket, ortak veya birincil sermaye gibi hisse menfaatlerinin payıdır. Tercih edilen özkaynak aynı zamanda bir sermaye stoğu biçimi olmasına rağmen, öz sermaye faizinin en yaygın biçimi, hisse senedidir. Öz sermayenin sahibi, hisse sahibidir ya da ihraçcının küçük bir bölümündedir. Borç senetlerinin aksine, genellikle sahibine düzenli ödemeler (faiz) getiren hisse senetleri, herhangi bir ödemeye tabi değildir. İflas halinde, tüm yükümlülükler alacaklılara ödendikten sonra, ihraçcının kalıcı faizi paylaşılır. Bununla birlikte, özsermaye genel olarak sahibini, şirketin kontrolünün çoğunluğuna sahip olduğu için ihraççıyı kontrol etme hakkına sahiptir. Borç senedine sahip olanlar, ihraçcının finansal açıdan ne kadar iyi bir performans sergilediğine bakılmaksızın, sadece menfaat ve geri ödeme alabilir; buna ek olarak, hisse, kar ve sermaye kazanımı hakkına sahiptir. Ayrıca, borçlanma senetleri, iflas dışında oy hakkına sahip değildir. Başka bir deyişle, menkul kıymet sahipleri, işin "iyi yönünü" yapma ve işletmeyi kontrol etme hakkına sahiptir.

Hibrid

Hibrid menkul kıymetler hem borç hem de hisse senetlerinin bazı özelliklerini birleştirir.

Tercih paylaşımı, hisse senedi ve borç arasında bir orta sınıf menkul kıymet oluşturur. İhraççı tasfiye edilirse, öncelikli hissedarlara faiz ve/veya sermaye dönüşü yapma hakkını taşır. Bununla birlikte, yasal açıdan, sermaye stokudur ve oy hakları bulundurma durumlarına bağlı olarak bir dereceye kadar kontrole sahip olabilirler.

Dönüştürülebilirler, ihraç eden şirketin ortak hisse senedine dönüştürülebilen tahviller veya tercih edilen hisse senetleridir. İstenebilen bir bono ise ve ihraççı bono istiyorsa, dönüştürülebilirlik zorlanabilir. Kuruluş, dönüştürmek için yaklaşık 1 aya sahiptir veya şirket, tutanağa çağrı fiyatı vererek tahkim borcunu ister. Bu durumda dönüştürülmüş hisse, ederinden daha düşük değer alabilir. Buna zorunlu dönüşüm denir.

Hisse senedi teminatları, belli bir süre içinde belirli bir sayıda hisse satın almak için şirket tarafından verilen seçeneklerdir. Sıklıkla tahvil veya mevcut hisse senetleri ile birlikte çıkarılır ve bazen onlardan ayrılabilirler ve ayrı olarak ticarete açılırlar. Teminat sahibi bunu uygularsa, parayı şirkete doğrudan öder ve şirket sahibine yeni paylar verir.

Teminatlar (varantlar), diğer dönüştürülebilir menkul kıymetler gibi, mevcut hisse sayısını artırır ve daima finansal raporlarda hisse başına tam seyreltilmiş kazanç olarak muhasebeleştirilirler. Bu da tüm teminatların ve dönüştürücülerin kullanıldığını varsayar.

Menkul kıymetler piyasası

Birincil ve ikincil piyasa

Kamu menkul kıymet piyasaları birincil veya ikincil piyasadır. Birincil piyasada, menkul kıymetler için para genellikle yatırımcılardan menkul kıymet ihracı aracılığıyla elde edilir, genellikle halka arz yolu kullanılır. İkincil piyasada, menkul kıymetler sadece bir yatırımcı tarafından başka bir yatırımcıya satılır, para bir yatırımcıdan diğerine gelir.

Halka arz, bir şirketin yatırımcılara yeni hisse senedi çıkarması durumunda gerçekleşir, kısaca IPO denir. Bir şirket daha sonra yeni hisse çıkarabilir veya daha önce bir raf kaydında kayıtlı olan bir hisseyi tekrar piyasaya sürebilir. Bu yeniden piyasaya sürülen hisseler birincil piyasada da satılmaktadır, ancak halka arz olmamakla birlikte genellikle "ikincil teklif" olarak adlandırılmaktadır. İhraççılar, genellikle, yatırım bankalarını IPO'yu yönetmelerinde, teklif dosyasının SEC (veya diğer düzenleyici organ) onayını almasında ve yeni ihracın gerçekleşmesinde yardımcı olması için kullanmaktadır. Yatırım bankasının, tüm yeni hisseleri ihraççısından indirimle satın alıp üzerine kar koyarak satmasına kesin bağlantı aracılığı denir. Bununla birlikte, yatırım bankası bir taahhütün çok büyük bir risk altında olduğunu düşünürse, yeni hisseyi satmak için elinden gelen her şeyi yapmaya razı olacaktır. 

Birincil piyasanın gelişmesi için, menkul kıymet sahiplerinin nakit karşılığında diğer yatırımcılara tahvil satabileceği, likidite sağlayan ikincil bir piyasa olmalıdır. Aksi halde, birincil hisselerden az sayıda insan alım yapacaktır, bu nedenle de şirketler ve hükümetler operasyonları için öz sermaye (para) artırma konusunda kısıtlanacaktır. Organize borsalar ana ikincil piyasaları oluşturmaktadır. Merkezi olmayan, satıcı temelli ve tezgah üstü piyasalar, daha küçük ve genellikle borç senedi ticareti yapmaktadır.

Avrupa'da, menkul kıymet tüccarlarının başlıca ticaret organizasyonu Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'dir. ABD'de, menkul kıymet bayi ticaretinin başlıca ticaret örgütü, Menkul Kıymetler Endüstrisi Birliği ve Tahvil Piyasası Birliği'nin birleşmesi sonucunda kurulan Menkul Kıymetler Sektörü ve Finansal Piyasalar Birliği'dir. Yazılım ve Bilgi Endüstrisi Derneği'nin Finansal Bilgi Hizmetleri Bölümü (FISD / SIIA), piyasa veri endüstrisi firmalarının yuvarlak masa toplantılarını temsil eder, Tüketici, Değişim ve Sağlayıcılar adını almışlardır. Hindistan'da eşdeğer organizasyon Hindistan Menkul Kıymetler Değişim Kurulu'dur (SEBI).

Halka arz

Birincil piyasada menkul kıymetler kamuya açık teklifle halka arz edilebilir. Alternatif olarak, özel bir mekanda, sınırlı sayıda ve kalifiye kişilere özel olarak da sunulabilirler. Bazen ikisinin bir kombinasyonu kullanılır. İkisi arasındaki ayrım, menkul kıymet düzenlemesi ve şirket hukuku için önemlidir. Özel menkul kıymetler halka açık değildir ve yalnızca gelişmiş nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınabilir ve satışı yapılabilir. Sonuç olarak, ikincil piyasa, kamuya açık (kayıtlı) menkul kıymetler kadar likit değildir.

Bir başka kategori olan egemen tahviller, genellikle ihale yoluyla özel satıcılara satılır.

Menkul kıymetlerin listelenmesi

Menkul kıymetler, genellikle menkul kıymetlerin alınıp satılabileceği, organize ve resmi olarak kabul görmüş bir borsada listelenir. İhraç edenler, yatırımcıların menkul kıymet alıp satabilecekleri likit ve düzenlenmiş bir pazar olduğundan emin olarak, menkul kıymetlerine yatırımcı çekmek için listeleri tarayabilirler.

Resmi olmayan elektronik ticaret sistemlerinde büyüme, borsaların geleneksel işleyişine meydan okumuştur. Büyük hacimli menkul kıymetler de "tezgah üstü" (OTC) olarak alınıp satılır. Tezgah üstü satış işleminde, alıcılar ve satıcılar, genellikle SuperDerivatives, Reuters ve Bloomberg gibi mali veri sağlayıcıları tarafından elektronik ortamda görüntülenen fiyatlara dayanarak, birbirleriyle telefonla ya da elektronik olarak iş yaparlar.

Euro tahviller, yurtiçi piyasanın dışında birden fazla alana ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Bunlar genellikle Lüksemburg Borsası'nda listelenir veya Londra'daki listeye kabul edilirler. Euro tahvilleri listelemenin nedenleri arasında, düzenleme ve vergi faktörleri ile yatırım kısıtlamaları bulunmaktadır.

Piyasa

Euro tahvilleri piyasalarının merkezi Londra'dır. 1980'li yılların başında Londra'da euro hisse senetleri piyasasında büyük bir artış oldu. Euro tahvillerindeki ticaretin yerleşimi halen Euroclear (Belçika'da) ve Lüksemburg'da Clearstream (eski Cedelbank) adı verilen iki Avrupa bilgisayar temizleme/depolama merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Euro tahvillerinin ana piyasası, Borsa Italiana ve Euronext'in sahibi olduğu EuroMTS'dir. Gelişmekte olan ülkelerde artan bir pazar vardır ancak yavaş büyümektedir. 

Menkul kıymetlerin fiziksel özellikleri

Sertifikalı menkul kıymetler

Kağıt (fiziksel) formda temsil edilen menkul kıymetlere sertifikalı menkul kıymet denir. Taşıyıcı veya kayıtlı olabilirler.

DRS menkul kıymetleri

Menkul kıymetler, ayrıca, hisse senetlerini hesaben saklama şeklinde kaydetmenin bir yöntemi olan Doğrudan Kayıt Sistemi'nde (DRS-Direct Registration System) tutulabilir. Hesaben saklama, şirketin transfer aracısının hisse senetlerini fiziksel olarak hisse senedi sertifikasına ihtiyaç duymadan kendi adına koruduğu anlamına gelir. Sertifikasız hesaben saklama formunda tutulan hisseler, sertifikalardaki hisselerle aynı hak ve imtiyazlara sahiptir.

Taşınmaz mallar

Taşıyıcı menkul kıymetleri tamamen pazarlık edilebilir cinstendir ve sahibinin menkul kıymeti üzerindeki hakları kullanmasına izin verir (örneğin bir borç senedi ödemesi, veya hisse senedi sahibine oy hakkı gibi). Araç, kişiden kişiye teslim etme yoluyla aktarılır. Bazı durumlarda transfer, onay ya da belgenin arkasını imzalamak ve teslim etmektir.

Düzenleyici ve mali makamlar, bazen, düzenleyici kısıtlamalardan ve vergiden kaçınmayı kolaylaştırmak için kullanılabileceğinden, taşıyıcı menkul kıymetleri olumsuz olarak değerlendirmektedir. Örneğin, İngiltere'de taşıyıcı menkul kıymetler ilk olarak 1947 Döviz Kontrol Kanunu ile 1953 yılına kadar sınırlandırılmıştır. Taşıyıcı menkul kıymetler, ihraç edene ve sahibine verebileceği olumsuz vergi etkileri nedeniyle Birleşik Devletler'de çok nadir görülür.

Lüksemburg'da, 28 Temmuz 2014 tarihli zorunlu mevduat ve taşınmaz haldeki hisseler ile taşınır birimler ile ilgili yasa, hamiline yazılı hisselerin ve birimlerin taşınmazlığını ve zorunlu mevduatını, bunları tanımlayacak bir depozitörle uygular.

Kayıtlı menkul kıymetler

Kayıtlı menkul kıymetler söz konusu olduğunda, mülk sahibinin ismini taşıyan sertifikalar çıkarılır, ancak bunlar yalnızca menkul kıymetleri temsil eder. Bir kimse, sertifikaya sahip olmakla otomatik olarak yasal sahiplik kazanmaz. Bunun yerine, ihraççı (veya atadığı vekil), menkul kıymet sahibinin ayrıntılarının girildiği ve uygun olduğu şekilde güncellendiği bir kayıt tutar. Kayıtlı menkul kıymetlerin transferi kayıt düzeltilmesinden etkilenir.

Sertifikasız menkul kıymetler ve küresel sertifikalar

Hem sertifika hem de ihraççı tarafından eksiksiz menkul kıymet kaydı tutulması ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak için modern uygulamalar geliştirildi. Bunu gerçekleştirmenin iki genel yolu bulunmaktadır.

Belgelenmemiş menkul kıymetler

Fransa gibi bazı bölgelerde, ihraççıların menkul kıymetlerinin yasal kayıtlarını elektronik olarak tutmaları mümkündür.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ticari Kanunun 8. maddesinin mevcut "resmi" hali, sertifikasız menkul kıymetlere izin verir. Bununla birlikte, "resmi" Ticari Kanun, her bir ABD eyaleti tarafından tek tek yürürlüğe konması gereken yalnızca bir taslaktır. 50 eyalette (aynı zamanda Columbia Bölgesi ve ABD Virgin Adaları) 8. Madde'nin bazı biçimleri yürürlükte olsa da, hala maddenin eski versiyonlarını kullanmakta, hatta bazıları sertifikasız menkul kıymetlere izin vermemektedir. 

Global sertifikalar

8. Maddenin tutarsız versiyonlarıyla uğraşmadan menkul kıymetlerdeki elektronik transferlerin kolaylaştırılması için, ihraç edenler bir sınıf veya seri olarak menkul kıymetleri evrensel bir depoda temsil eden tek bir genel sertifikanın kullanıldığı bir sistem geliştirmiştir. Bu depoya The Depository Trust Company veya DTC adı verilir. DTC'nin velisi, Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), genellikle menkul kıymetler konusunda aracılar veya bayiler gibi davranan en büyük Wall Street oyuncusudur. Yaklaşık otuz hissedara sahip kar amacı gütmeyen bir kooperatiftir. Bu otuz bankaya DTC katılımcıları denir. DTC, yasal bir aday vasıtasıyla, tüm DTC katılımcıları adına global menkul kıymetlerin her birine sahiptir.

Aslında, DTC aracılığıyla ticareti yapılan tüm menkul kıymetler, elektronik ortamda, nihai sahibi (örneğin perakende yatırımcı) ile DTC katılımcıları arasındaki çeşitli aracıların kayıtlarında tutulmaktadır. Örneğin, Bay Smith, yerel simsar Jones & Co.'daki komisyonculuk hesabında 100 Coca Cola, Inc. hissesi tutabilir. Buna karşılık, Jones & Co., Smith adına Smith'in ve diğer dokuz müşterinin 1000 hissesini Coca Cola'ya devredebilir. Bu 1000 hisse, Jones & Co. tarafından, bir DTC katılımcısı olan Goldman Sachs veya başka bir DTC katılımcısının bir hesabında tutulmaktadır. Goldman Sachs, Jones & Co'ya benzer yüzlerce simsar adına tuttuğu kayıtlarında milyonlarca Coca Cola hissesine sahip olabilir. DTC katılımcıları her gün hesaplarını diğer DTC katılımcılarıyla kararlaştırırlar ve kayıtlarında tuttukları hisse sayısını  Jones & Co. gibi müşterilerinin menfaatlerine olacak biçimde ayarlarlar. Menkul kıymetlerin bu tipteki mülkiyetine faydalı mülkiyet denir. Her aracı, altındaki birini zincirde tutar. Nihai sahibe faydalı sahip adı verilir. Bu aynı zamanda "Sokak adı" nda sahip olmak olarak da kullanılır. 

Aracı kurumlar ve yatırım fonu şirketleri arasında, fonların doğrudan devir acentesi ile satılması ve geri kazanılması yerine, aracılar arasında büyük miktarda yatırım fonu paylaşımı işlemleri gerçekleşir. Aracı kurumlar gibi bu aracıların çoğu, DTCC'nin bir yan kuruluşu olan Ulusal Menkul Kıymetler Takas Şirketi yani "NSCC" yoluyla hisseleri elektronik olarak temizlemektedir.

DTC'nin yanı sıra, Avrupa'da, Euroclear ve Clearstream olmak üzere iki büyük menkul kıymet deposu bulunmaktadır.

Bölünmüş ve bölünmemiş menkul değerler

"Bölünmüş" ve "bölünmemiş" terimleri, bir menkul kıymetin mülkiyet niteliğiyle ilgilidir.

Her bölünmüş menkul kıymet ayrı bir varlık oluşturur; bu aynı menkul kıymetten doğan her bir parça yasal olarak birbirinden farklıdır. Elektronik öncesi hamiline yazılı kıymetler bölünmüştü. Her belge, ihraçcının ayrı bir anlaşmasını oluşturur ve ayrı bir borçtur.

Bölünmemiş menkul kıymetler ile, menkul kıymetin tamamı tek bir varlık oluşturur; menkul kıymetlerin her biri bu bölünmemiş bütünün kesirli bir parçasıdır. İkincil piyasalardaki paylar daima bölünmez durumdadır. İhraçcının, beyannamesine, ana sözleşmeye ve şirket hukukuna göre hissedarlara karşı yalnızca bir takım zorunlulukları vardır. Hisse, ihraç eden şirketin bölünmemiş bir kısmını temsil eder. Kayıtlı borç senetleri de bölünmez niteliktedir.

Geri ödenebilir ve ödenemez menkul kıymetler

"Değiştirilebilir" ve "değiştirilemez" terimleri varlıkların bir özelliğidir.

Bir varlık değiştirilebilir olması, bu varlığın ödünç verildiğinde veya bir nazır ile birlikte yerleştirildiğinde, borçlu veya nazırın, kredinin veya muhafaza düzenlemesinin sonunda baştaki varlığa özdeş bir varlıktan ziyade, orijinal varlığa eşdeğer varlıkları geri vermesinin zorunlu olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, değiştirilebilirlerin iadesi eşdeğer olmalıdır, ancak varlığın cinsi üzerinden değil. Örneğin, IBM'in 100 hissesinin sahibi, söz konusu hisselerin vesayetini başka bir amaç için transfer ederse, düzenleme bitiminde, hamil tarafın, sahibe IBM'e ait 100 adet hisse sağlaması yeterlidir. Nakit de değiştirilebilir varlığa örnek gösterilebilir. Borç alınan banknotların ayrıştırılıp sahibine aynen iade edilmesi gerekmez.

Bölünmemiş menkul kıymetler daima değiştirilebilirdir, mantıklı olan da budur. Bölünmüş menkul kıymetler pazar uygulamasına bağlı olarak değişebilir veya değişemeyebilir. Açıkça görülen eğilim, değiştirilebilir düzenlemelere doğru gitmekte olduğudur.

Yönetmelik

ABD'de menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı ya ABD Menkul Kıymetler ve Mübadele Komisyonu'na (SEC) gönderilen ya da bir muafiyet uyarınca teklif edilen ve satılan bir kayıt deklarasyonuna göre kaydedilmelidir. Menkul kıymet ticareti, hem federal makamlar (SEC) hem de devlet menkul kıymetleri departmanları tarafından düzenlenir. Buna ek olarak, komisyonculuk endüstrisi, Mali Sektör Regülasyon Otoritesi (FINRA), eski Ulusal Menkul Kıymetler Satıcıları Birliği (veya NASD) ve MSRB gibi Kendini Düzenleyen Kuruluşlar (SRO) tarafından kendi kendine yönetilmektedir.

Bir menkul kıymet tanımında listelenen geleneksel menkul kıymetler kategorisine girmeyen yatırım planları ile ilgili olarak, ABD Mahkemeleri menkul kıymetler için geniş bir tanım geliştirmiş (Madde 33'ün (2) (a) (1) ve Madde 34'ün 3 (a) (10)) ve daha sonra SEC'e tescil ettirmiştir. Kayıt altına alınması gereken bir "yatırım sözleşmesi" olup olmadığına karar verirken, mahkemeler parasal bir yatırım, ortak bir teşebbüs ve öncelikle başkalarının çabalarından gelen kâr beklentisini ararlar.